loader image

נוהל מצלמות אבטחה

תוכן עניינים

כללי

הגדרת בעלי התפקידים וסמכויותיהם ונוהל הצפייה במצלמות האבטחה לצורך הבטחת קיום הוראות החוק והנחיות הרשם המעוגנות בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 .(להלן: “חוק הגנת הפרטיות” או “החוק”) במטרה להבטיח שימוש מידתי וראוי.

הגדרות

“החברה” – נים הלת’ בע”מ
“מבני החברה” – כל מבני החברה.
“מצלמות אבטחה”– מצלמות המותקנות לצורכי אבטחה ו/או בטיחות ו/או בטיחות אש.

סמכות ואחריות

באחריות ובסמכות מנהל מערכות מידע:

 1. ליישם את הנחיות רשם מאגרי מידע בקשר להתקנה של מצלמות אבטחה והשימוש בהן.
 2. ליידע את הציבור ואת עובדי החברה על הצבת מצלמות, באופן שיקבע ובהתאם להנחיית הרשם כפי שיהיו מעת לעת.
 3. לדווח בכל עניין הנוגע למערך מצלמות האבטחה להנהלת החברה.

בסמכות הנהלת החברה:

 1. להכריע בכל דבר ועניין, הנוגע למערך מצלמות האבטחה בחברה והכל בכפוף להנחיות הרשם.

באחריות מחלקת מערכות מידע:

  1. ליישם את הנחיות נוהל זה ו/או הנחיות הנהלת החברה בכל הנוגע לתפעול מצלמות האבטחה.
  2. לוודא תקינות המצלמות ואזורי הכיסוי.

שיטה

שקיפות קיום מצלמות האבטחה בפני עובדי ובאי החברה:

 1. על מנהל מערכות המידע ליידע את עובדי ובאי החברה על קיומן של מצלמות באמצעות הצבת שלטים בכניסות הראשיות של המבנים ובמידת הצורך הצבת שלטים בחצרות וחניונים.
 2. השלטים יהיו קריאים וברורים ויכילו את הפרטים הבאים: ציור של מצלמה או סמל גרפי מקובל אחר, לוגו החברה, הכיתוב: “המקום מצולם ומוקלט 24 שעות ביממה לצורכי אבטחה בלבד”, ואתר האינטרנט של החברה למענה על שאלות בנוגע לשימוש במצלמה. כמו כן, באתר החברה יופיע נוהל מצלמות אבטחה זה.
 3. החברה לא תשמש במצלמות שהינן נסתרות מבחינת עובדיה.

 התקנת המצלמות:

 1. החברה תתקין מצלמות במבני בכמות הנדרשת על מנת לעמוד במטרה של הצבתן.
 2. החברה תתקין מצלמה במקומות ציבוריים בלבד. למען הסר ספק, החברה לא תתקין מצלמות בחדרי שירותים, מקלחות, מלתחות ומשרדי עבודה אישיים וכן תגביל למינימום הנדרש את הצילום במשרדים משותפים ואזורי מנוחה.
 3. מצלמות האבטחה מותקנות למטרות ולצרכים הבאים: הגנה על ביטחונם ורכושם של עובדי ובאי החברה, הגנה על רכוש החברה, פיקוח על משמעת העובדים. לא יעשה שימוש במצלמות ובצילומים למטרה החורגת ממטרות אלו.

צפייה במצלמות בזמן אמת:

 1. צפייה במצלמות בזמן אמת נדרשת לצורכי ייעול מערך האבטחה והבטיחות.
 2. ניתנה הרשאת צפייה בזמן אמת על כלל מצלמות המשרד לעמיחי ניידרמן, אדם רימון, טל אבנר, נטע קסטנברג ודניאל אלימלך.

הקלטת קול:

 1. לא יעשה שימוש במצלמות האבטחה לצורך הקלטת קול.

עיון בהקלטה:

 1. עיון בהקלטה מותר במקרים חריגים בלבד ולצורכי תחקור מקרי בטיחות/אבטחה ויאושר על ידי גורם מן ההנהלה.
 2. בקשה לעיון בהקלטה תוגש לחברה תוך כדי פירוט תאריך ושעת האירוע וכן הסבר מדוע מבוקש לעיין בצילומים במועד זה.
 3. במידה ובקשה זו מאושרת, החברה תצמצם את הפגיעה בפרטיות של גורמים נוספים המופיעים בהקלטות וזאת על ידי טשטוש הדמויות הנוספות (במידה והדבר אפשרי טכנולוגית), מתן אפשרות צפייה במתקני החברה וכן צמצום הצפייה לפרק הזמן הרלוונטי לבקשה.
 4. במידה והעיון בהקלטות מתקיים במתקני החברה, המבקש לעיין יעשה זאת בנוכחות מורשה גישה אחד מן החברה.

נספחים

אבטחת מידע מצלמות אבטחה

מנהל המאגר:  אדם רימון

פעולות האיסוף של המידע במאגר
ההקלטות מתבצעות באופן אוטומטי על ידי המערכת ונשמרות בכרטיס הזיכרון של המצלמה.

אחסון המידע
המידע אשר נשמר בכרטיס הזיכרון של המצלמה נשמר מקומית (בישראל בלבד).
המידע אינו נשמר לקלטות.
המידע נשמר לתקופה של חודשיים ולאחר מכן נמחק אוטומטית.

סיכונים
באם יכנס למשרדי החברה אדם שאינו מורשה לגעת במצלמות וישלוף את כרטיסי הזיכרון, ישנה סכנה של פרסום הצילומים האילמים, וחשיפה לתביעת אבטחה של החברה.

רשימת מורשי הגישה
עמיחי ניידרמן, אדם רימון, טל אבנר, נטע קסטנברג ודניאל אלימלך.

עיבוד המידע ע”י מנהל המאגר
המידע לא מעובד.

Scroll to Top